Контакт

Контакт форма

*Заради точно утврдување на Вашиот идентитет, во горенаведеното известување, Ве молиме да обезбедите најмалку две од трите подолу наведени информации:
- Последни 4 броја на кредитна / дебитна картичка;
- Последни 4 броја од трансакциска сметка;
- Број на договор на кредитниот пласман.