Тарифа за картично работење

Тарифа на надоместоци и провизии за физички лица
КАРТИЧКИ

 

 

МЕЃУНАРОДНИ ДЕБИТНИ КАРТИЧКИ
(Visa/Mastercard)

МЕЃУНАРОДНИ КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ
(Visa/Mastercard)

16.1

Издавање */обновување поради истек на рок (основна/дополнителна)

без провизија

без провизија

16.2

Обновување поради губење, кражба, оштетувања на картичка или друго *

350 мкд

10 еур
15 еур - Gold продукти

16.3

ТРАНСАКЦИИ

 

 

16.3.1

Подигање готовина од банкомат
на Банката / на друга банка во земјата и странство

без провизија / 2 еур + 2%

3 еур + 3% / 4 еур + 3%

16.3.2

Плаќање на ПОС терминал во земјата и странство

без провизија

без провизија

16.3.3

Подигање готовина на ПОС терминал
на Банката / на друга банка во земјата или странство

20 мкд / 3 еур + 3%

3,5 еур + 3% / 4 еур + 3%

16.3.4

Пренос / Прием на средства со картичка преку MoneySend/Visa Money Transfer

50 мкд +0,2%

50 мкд +0,2%

16.4

ДРУГИ ОПЕРАЦИИ

 

 

16.4.1

Промена на дневни лимити на картичка според термински план (48 раб. часа од приемот на барањето за промена) *

200 мкд

10 еур

16.4.2

Блокирање на картичка

без провизија

без провизија

16.4.3

Деблокирање на картичка *

120 мкд
без провизија  -  за примател на пензија во УНИБанка

5 еур

16.4.4

Реиздавање на ПИН-код *

200 мкд
0,25 еур - за примател на пензија во УНИБанка

200 мкд

16.4.5

Промена на ПИН-код на банкомат
на Банката /  на друга банка

100 мкд / 200 мкд

100 мкд / 200 мкд

16.4.6

Пренасочување на издадена картичка во експозитура на банката различна од онаа на издавање

250 мкд

250 мкд

16.4.7

Сервисирање на задржана картичка во банкомат на УНИБанка-во термински план *

150 мкд

150 мкд

16.4.8

Решавање на рекламација

без надомест + трошоци за оспорување на  трансакција

без надомест + трошоци за оспорување на  трансакција

16.4.9

Враќање на неподигнати средства од банкомат на банката

300 мкд

300 мкд

16.4.10

Враќање на износ по дебитни картички  (refund)

до 10 мкд - без провизија

до 10 мкд - без провизија

од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно

од 11 до 100 мкд - 10 мкд фиксно

од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно

од 101 до 10.000 мкд - 50 мкд фиксно

над 10.000 мкд - 1,2%

над 10.000 мкд - 1,2%

16.4.11

Раскинување на договор (без претходна најава од минимум 30 дена пред истек на рок на договор)

150 мкд

300 мкд

16.4.12

Гаснење на картичка (кај кредитни картички важи само за картички без членарина)

300 мкд

3 еур
4 еур - Gold продукти

16.4.13

Проверка на состојба на сметка на банкомат на УНИБанка

без провизија до 2 трансакции во месецот, над секоја втора трансакција во месецот 5 мкд по трансакција

20 мкд

16.4.14

Проверка на состојба на сметка на банкомат на друга банка

30 мкд

40 мкд

16.4.15

Пречекорување на лимит

/

10 еур

16.4.16

Вклучување на електронска стоп листа

/

20 еур

16.4.17

Месечен надомест за УНИСМС - Известувања за авторизации со картички преку СМС

60 мкд

60 мкд

16.4.18

Итност на постапки означени со *

300 мкд

650 мкд

16.5

ГОДИШНА ЧЛАНАРИНА (се наплаќа месечно за клиенти без редовни месечни примања во УНИБанка)

 

 

16.5.1

Основна картичка

/

30 еур
60 еур - Visa Gold
40 еур - MC Gold

16.5.2

Основни картички во пакет

/

40 еур
50 еур - MC Gold

16.5.3

Дополнителна картичка

/

15 еур
30 еур - Visa Gold
20 еур - MC Gold

16.5.4

Дополнителни картички во пакет

/

20 еур
25  еур - MC Gold

 

ЗАБЕЛЕШКА:

1.

Надомест изразен во еур се пресметува во денарска противвредност, со примена на индикативната курсна листа на НБРМ за евро/денар, на денот на пресметката.

2.

Без месечен надомест за годишна членарина доколку односната картичка направи минимум 1.000 мкд/ 20.000 мкд (за Visa Gold картичка) на ПОС трансакции во трговија во тековниот месец.

3.

Годишната членарина се доспева целосно доколку клиентот побара раскинување на договорот и користењето на картичката по истекот на 45 дена од датумот на продолжување на договорот независно дали картичката е обновена или не (обновувањето на картичката поради истечен рок е предмет на друга ставка во Тарифата)

4.

Ставките за раскинување на договор и гаснење на картичка не се наплаќаат доколку Договорот за кредитни картички е склучен по иницијатива на Банката.


Тарифа на надоместоци и провизии за правни лицa
МЕЃУНАРОДНИ КАРТИЧКИ

10.1

Меѓународни бизнис кредитни картичи од брендот MasterCard

10.1.1

Годишна членарина

40 еур

10.1.2

за сите останати трансакции се плаќаат такси и провизии согласно ставките за златна картичка

 

10.2

Меѓународни бизнис дебитни картички

10.2.1

Годишна членарина

600 мкд

10.2.2

Надоместок за издавање на картичка

без надомест

10.2.3

Трансакции со дебитни бизнис картички

 

а

Подигање готовина од банкомат на Банката

0,35% или мин.50 мкд

б

Подигање готовина на банкомат во земјата или странство (друга банка)

2 еур + 2%

в

Плаќање на ПОС терминал во земјата

5 мкд

г

Плаќање на ПОС терминал во странство

5 мкд

д

Подигање готовина на ПОС терминали во банката

0,35% или мин.50 мкд

ѓ

Подигање готовина на ПОС терминали на друга банка во земјата или странство

3 еур + 3%

10.2.4

за сите останати трансакции и услуги се плаќаат надоместоци и провизии согласно тарифата за меѓународни дебитни картички за физички лица

 

10.3

Надомести за користење на сервиси за информирање на клиентите за трансакции со платежни картички

10.3.1

Месечен надомест за користење на услугата "Информации за авторизации со банкарски картички преку СМС известувања"

60 мкд

10.3.2

Месечен надомест за користење на услугата "Е-мејл известување за прокнижени трансакции со платежни картички"

без надомест

10.3.3

Месечен надомест за извод по е-мејл за извршени трансакции со кредитни картички

без надомест

10.4.4

Месечен надомест за извод на шалтер во банка, за извршени трансакции со кредитни картички 

без надомест

10.4

Провизии од трговци

10.4.1

Провизии по трансакција, за прифаќање на платежни картички за кои банката е лиценцирана на ПОС Терминали

 

 

а

за физички ПОС Терминали

процентуално по договор, минимум 5  мкд

б

за виртуелни ПОС Терминали

по договор, минимум 5 мкд

10.4.2

Други провизии, трошоци и надоместоци

 

 

10.4.2.1

Користење на ПОС терминал

без провизија

10.4.2.2

Надомест заради оштетен/изгубен ПОС терминал

книговодствена вредност

10.4.2.3

Надомест заради оштетен/изгубен адаптер за ПОС Терминал

30 еур

10.4.2.4

Инсталирање на ПОС терминал

без провизија

а

Итно инсталирање

без провизија

б

Инсталирање на Интернет терминал (e-commerce)

по договор

в

Месечен надомест за користење на ПОС Терминал со ГПРС комуникациска врска

200 мкд по ПОС Терминал

10.4.2.5

Месечно оддржување за вПОС терминал кој нема трансакции повеќе од 3 (три) месеци (со исклучок на трговци кои согласно Договорот плаќаат месечно одржување)

300 мкд по вПОС Терминал

10.4.2.6

Извод на трансакции ( различно од извод на сметка на која се евидентираат трансакциите)

 

 

а

до 100 трансакции по продажно место/месечно

50 мкд

б

над 100 трансакции по продажно место/месечно

10 мкд

в

дополително по барање на трговец/продажно место

100 мкд

10.4.2.7

Промена на параметар на ПОС терминал  (адреса, сметка, линк и слично)

300 мкд по трговец

10.4.2.8

Промена на регистрација

15 еур

10.4.2.9

Блокада на ПОС терминали

6 еур

10.4.2.10

Деблокада на ПОС терминали

6 еур

10.4.2.11

Затварање на ПОС терминал

1.000 мкд

10.4.2.12

Рекламации

 

 

10.4.2.13

Решавање на оспорено плаќање

до 1.000 мкд 6 еур
од 1.001 -2.000 мкд 10 еур
над 2.001 мкд 15 еур

10.4.2.14

Генерирање на  VOUCHER - рекламација заради иницијално задолжување

1,2 еур

10.5

Провизии на банкомат-и и терминали на благајни на УНИБанка за картички издадени од други банки

10.5.1

Картички издадени од други банки (бренд MasterCard и Visa) на ПОС на благајна на УНИБанка

3%

ЗАБЕЛЕШКА:

1.

 Надомест изразен во еур се пресметува во денарска противвредност, со примена на индикативната курсна листа на НБРМ за евро/денар, на денот на пресметката

 

2.

Годишната членарина се наплаќа месечно.