Каматни стапки на УНИДепозити

Депозитни продукти

  • Декурзивен депозит - орочете средства во денари или странска валута и сами одберете го рокот (1 , 3 , 6 , 12, 24 или 36 месеци). Каматата ја добивате по истекот на рочноста; Предности на класичното штедење: оптимален избор на орочување со широк распон на рокови и валути.
  • Месечен УНИБонус депозит - орочете средства во денари или странска валута, одберете го рокот (3 , 6 , 12, 24 или 36 месеци) и каматата ја добивате месечно; 
    Предности на Месечен УНИБонус депозит штедење: оптимална можност за месечни приходи од камата;

Каматни стапки

Номинални каматни стапки на депозити на физички лица, изразени на годишно ниво.

Исплата на камата по истекот на рочноста
рок
По видување
/трансакциски сметки*
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,05% 0,10% 0,90% 1,60% 2,60% 3,90% 4,10%
EUR
0,05% 0,10% 0,60% 1,00% 2,10% 2,60% 3,00%
USD
/ 0,10% 0,15% 0,20% 0,60% 0,70% 0,80%
CHF
/ 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05%
AUD
0,10% / / / / / /

* Каматните стапки по видување се однесуваат на салдото на трансакциски сметки и во случај на предвремено раскинување на Договорот за депозит.

 

Месечна исплата – штедење со исплата на камата секој месец
рок 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 месеци
ДЕНАРИ 0,80% 1,50% 2,50% 3,80% 4,00%
EUR 0,40% 0,80% 1,90% 2,40% 2,80%
USD 0,10% 0,15% 0,50% 0,60% 0,70%

Изберете го Вашиот идеален Продукт за штедење и добијте:

  • Поволен курс за превалутирање на денарскиот износ од обештетувањето во странска валута;
  • Бесплатни дебитни картички Maestro и Visa Electron; 
  • Попусти во годишни членарини за кредитни картички MasterCard и Visa Classic;
  • Статус на штедач за добивање на кредит во УНИБанка со повластени услови;