Тарифа за кредитни аранжмани на физички лица

17

КРЕДИТНИ АРАНЖМАНИ НА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

17.1

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШОЦИ ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА БАРАЊЕ ЗА ПЛАСМАН

17.1.1

Ненаменски потрошувачки кредити

 

17.1.1.1

Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула EUR

5 еур во денарска противвредност еднократно

17.1.1.2

Ненаменски потрошувачки кредити со валутна клаузула USD

6 усд во денарска противвредност еднократно

17.1.1.3

Ненаменски потрошувачки денарски кредити

до 600,00 мкд еднократно согласно соодветен продукт

17.1.2

Наменски потрошувачки денарски кредити

до 600,00 мкд еднократно согласно соодветен продукт

17.1.3

Хипотекарни /станбени/кредити за деловен простор со валутна клаузула/денарски кредити

до 50 еур во денарска противвредност/3.075,00 мкд еднократно согласно соодветен продукт

17.1.4

Рамковни револвинг кредити

до 50 еур во денарска противвредност еднократно согласно соодветен продукт

17.1.5

Автомобилски кредити

до 1.800,00 мкд еднократно

17.1.6

Банкарска гаранција на физичко лице

1.230,00 мкд еднократно  

17.1.7

Дозволено пречекорување по сметки

без провизија

17.1.8

Револвинг лимит за кредитна картичка

без провизија

17.2

НАДОМЕСТ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАСМАН

17.2.1

Ненаменски потрошувачки кредити

до 2,50% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

17.2.2

Наменски потрошувачки кредити

до 2,00% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

17.2.3

Станбени, хипотекарни кредити и кредити за деловен простор

до 2,00% еднократно од одобрениот износ согласно соодветен продукт

17.2.4

Автомобилски кредити

од 1,00% еднократно од одобрениот износ

17.2.5

Дозволено пречекорување на сметка

без надомест

17.2.6

Банкарска гаранција на физичко лице

од 0,20% месечно на износот на гаранцијата или минимум 1.200,00 мкд

17.2.7

Револвинг лимит за кредитна картичка

без надомест

17.3

НАДОМЕСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА

17.3.1

Рамковни револвинг кредити

од 0,50% годишно на висината на одобрената рамка

17.4

НАДОМЕСТ ЗА ПРЕДВРЕМЕНО ВРАЌАЊЕ НА КРЕДИТОТ

17.4.1

Ненаменски потрошувачки кредити

без провизија

17.4.2

Наменски потрошувачки кредити

без провизија

17.4.3

Станбени, хипотекарни кредити и кредити за деловен простор

без провизија за предвремена отплата од сопствени средства;                                                     5,00% од предвремено вратениот износ при рефинансирање со кредит од друга банка

17.4.4

Автомобилски кредити

без провизија

17.4.5

Дозволено пречекорување на сметка

без провизија

 

 18 ДРУГИ ПРОВИЗИИ

18.1

ДРУГИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТИ

 

18.1.1

Надомест за испратена опомена (втора и секоја следна)

400,00 мкд

18.1.2

Надомест за активирање на обезбедување (кредитокорисник и гарант)

 

300,00 мкд

18.1.3

Надомест за активирање на обезбедување залог (подвижен и недвижен имот)

 

9.000,00 мкд

18.1.4

Надомест за администрирање на кредити

Без надомест

18.1.5

Надомест за сервисирање заради неуредно враќање на обврски по кредити

Без провизија

18.1.6

Надомест за ангажираност за кредити

2%

18.1.7

Барање за промена на постоечки параметри по одобрен потрошувачки кредит/ банкарска гаранција на физичко лице

 

600,00 мкд еднократно

18.1.8

Барање за промена на постоечки параметри по одобрено дозволено пречекорување на сметка

300,00 мкд еднократно

18.1.9

Барање за промена на постоечки параметри по одобрен станбен, хипотекарен, рамковен кредит

 

30 еур во денарска противвредност еднократно

18.1.10

Изјава за согласност за втор ред хипотека/ Изјава за делумно ослободување на залог (хипотека)

 

1.500,00 мкд

18.1.11

Проценка на станови, индивидуални куќи, деловен простор (локали, адм.простор), земјиште (ниви, градежно земјиште), верификација на предмет (пресметка за идни градби)

 

3.000,00 мкд за имоти во Скопје
4.500,00 мкд за имоти надвор од Скопје

18.1.12

Проценка на деловни комплекси

По договор

18.1.13

Репроценка за потребите на Банката

Без надомест

18.1.14

Репроценка, потребна по основ на доставено барање од клиентот за зголемување на износ на постоечки пласман

 

1.000,00 мкд

18.1.15

Администрација при задоцнето плаќање за корисниците на кредитни картички

60,00 мкд