Трговија со плочки, водовод и санитарија

Продажно место

Адреса

Дејност

ГУМНО КОМЕРЦ ул. Јане Сандански бб, Охрид трговија со плочки, водовод и санитарија
ГУМНО КОМЕРЦ Лескоец, Охрид трговија со плочки, водовод и санитарија
ГУМНО КОМЕРЦ бул. Туристичка бб, Охрид трговија со плочки, водовод и санитарија
ЛАВ-КОМЕРЦ Скопје ул. Кленоец бр. 15 трговија со керамички плочки
ЛАВ-КОМЕРЦ Струмица ул. Младенска бр.11 трговија со керамички плочки
ЛАВ-КОМЕРЦ Струмица ул. Климент Охридски бр. 172 трговија со керамички плочки