Депозит Фикс

Карактеристики на  депозитен продуктот: 

  • За клиенти: физички и правни лица- резиденти и нерезиденти;
  • Тип на каматна стапка: фиксна - непроменлива до истекот на рокот;
  • Валути: денари, евра и долари;
  • Рочности: 1,3 6, 12, 24 и 36 месеци;
  • Начин на исплата на камата: декурзивна и месечна; 

Предности на  депозитниот продуктот:

  • Стабилност на идните приходи – фиксната каматна стапка нуди гарантирани приходи до истекот на рокот;
  • Можност за избор на клиентите на најсоодветена рочност, валута и начин на исплата на камата;
  • Нема ограничување на износот на депозит кој клиентот сака да го орочи;
  • Високи приходи – конкурентните каматни стапки нудат атрактивни приходи по камата;
  • Сигурност – депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити. 

Фиксни каматни стапки на депозити на физички лицаИсплата на камата по истекот на рочноста
рок
1 месец
3 месеци
6 месеци
12 месеци
24 месеци
36 месеци
ДЕНАРИ
0,03% 0,30% 0,75% 1,80% 2,50% 3,00%
EUR
0,03% 0,10% 0,20% 0,90% 1,20% 1,40%
USD
0,02% 0,05% 0,08% 0,20% 0,30% 0,50%

 

Месечна исплата – штедење со исплата на камата секој месец
рок 3 месеци 6 месеци 12 месеци 24 месеци 36 месеци
ДЕНАРИ 0,20% 0,55% 1,60% 2,30% 2,80%
EUR 0,05% 0,15% 0,70% 1,00% 1,30%
USD 0,03% 0,06% 0,15% 0,25% 0,35%